MAYAVADEE Client

ลูกค้าของ MAYAVADEE ถ้านับจากจำนวนรายแล้วมีไม่มาก แต่ถ้านับจำนวนงานแล้ว ก็นับว่ามากอยู่นะคะ ซึ่งในจำนวนงานที่มากนั้น มาจากจำนวนลูกน้อยน้อยราย ที่มีการใช้บริการต่อเนื่อง MAYAVADEE หาลูกค้าใหม่ไม่เก่ง และลูกค้าใหม่ที่ได้ จะได้มาจากการบอกต่อจากลูกค้ารายเดิม

Special Thanks

คือ ส่วนหนึ่งของความภูมิใจ ที่ MAYAVADEE ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ใช้บริการต่อเนื่อง เป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี

 • 1

  2547 - 2562

 • 2

  2548 - 2563

 • 3

  2549 - 2563

 • 4

  2555 - 2563

 • 5

  2558 - 2563

 • 6

  2558 - 2563